Projekt „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” nr POWR.01.02.01-10-0030/21 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w partnerstwie z „Forecast Consulting” Sp. z o.o. w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,Oś priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z EFS..

zdjecie główne

Celem głównym projektu jest wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw przez stworzenie szansy na samozatrudnienie 40 Uczestnikom Projektu (24K,16M) w wieku 18-29 lat, w tym co najmniej 32 osoby (19K,13M), które utraciły pracę po 01.03.2020 r., uczących się lub zamieszkujących na obszarze powiatów: bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem w zakresie zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej w okresie 01.10.2021-30.04.2023.

Okres realizacji projektu: od 2021-10-01 do 2023-08-31.

Obszar realizacji projektupowiaty: bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego, opoczyńskiego, piotrkowskiego, miasto Piotrków Trybunalski.

Wartość projektu: 2 077 892,16 zł.

UCZESTNICY PROJEKTU I RODZAJE WSPARCIA

Projekt obejmuje wsparciem 40os. (24K/16M), wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne.

Formy wsparcia oferowane w ramach projektu:

  1. Szkolenie grupowe „ABC Przedsiębiorczości” w wymiarze 56 godzin.
  2. Szkolenie indywidualne w zakresie opracowania biznesplanu w wymiarze 6 godzin/uczestnika.
  3. Dotacja bezzwrotna na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 40 osób w wysokości do 23 050,00 zł/osobę.
  4. Wsparcie pomostowe finansowe przyznawane na okres do 6 miesięcy funkcjonowania działalności w wysokości do 2 800,00 zł miesięcznie.

Uczestnikom projektu zapewniamy:

  • stypendium szkoleniowe w wysokości 9,60 zł./h netto,
  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkoleniowe dla 60% uczestników projektu, 
  • zwrot kosztów opieki dla 10% uczestników projektu,
  • materiały szkoleniowe,
  • catering na szkolenie,
  • środki ochrony osobistej z tytułu zapobiegania COWID-19.