Dokumenty rekrutacyjne
Regulamin rekrutacji (PDF)
Zał.1 Formularz rekrutacyjny (DOC)
Zał.1a Oświadczenie Uczestnika/czki (DOC)
Zał.1b Zaświadczenie z ZUS – wzór (DOCX)
Zał.2 Karta weryfikacji formalnej formularza rekrutacyjnego (PDF)
Zał.3 Karta weryfikacji merytorycznej formularza rekrutacyjnego (PDF)
Zał.4 Karta oceny predyspozycji Kandydata/tki (PDF)
Zał.4a Diagnoza potrzeb szkoleniowych (PDF)
Zał.5 Opis sektorów wykluczonych (PDF)
Zał.6 Wzór umowy o wsparcie szkoleniowe (DOC)
Pozostałe dokumenty
Regulamin przyznawania środków (PDF)
Zał.1 Wzór biznesplanu (DOC)
Zał.2a Karta weryfikacji formalnej biznesplanu (PDF)
Zał.2b Karta oceny biznesplanu (PDF)
Zał.3 Wzór umowy o wsparcie finansowe (PDF)
Zał.4 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (PDF)
Zał.5 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (PDF)
Zał.6 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (PDF)
Zał.7 Formularz pomocy de minimis (XLS)
Zał.8 Zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego (PDF)
Zał.9 Oświadczenie o niekorzystaniu z dwóch źródeł finansowania (PDF)
Zał.10 Karta weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosku o wsparcie pomostowe (PDF)
Zał.11 Szacunkowe zestawienie wydatków w ramach jednorazowej dotacji (DOCX)
Zał.12 Zbiór oświadczeń do biznesplanu (PDF)