NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE POMOSTOWE – III EDYCJA

Uczestników III edycji projektu,  którzy uzyskali pozytywną ocenę biznesplanu zapraszamy do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego.

Termin na złożenie powyższych wniosków: 12.07.2022r. – 13.07.2022r.

Wzory wniosku o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego (zał. 4) oraz wymaganych załączników znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Do wniosku załączyć należy:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (załącznik nr 5 lub nr 6),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7),
 • zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego (załącznik 8).

Wnioski z załącznikami można składać zgodnie z Regulaminem przyznawania środków:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 1101, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – III EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników III edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Gratulujemy uzyskania pozytywnych ocen!

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – III edycja (pdf)


SKŁADANIE BIZNESPLANÓW – III EDYCJA

Zapraszamy Uczestników III edycji projektu do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje odnośnie procedury składania dokumentów znajdują się
w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności oraz wsparcia pomostowego.

Biznesplany można składać wyłącznie w dniach 01-07.2022 r. – 04.07.2022 r.:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 • Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • Wymienione wymagane załączniki do biznesplanu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub Projekt „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 • W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru wskazanego w §3 Regulaminu przyznawania środków (str. 14).

Do biznesplanu OBOWIĄZKOWO należy załączyć:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80 %godzin szkolenia grupowego i 100 % godzin szkolenia indywidualnego tj. szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym
  i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu  pomocy de minimis ( załącznik nr 5 lub nr 6)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,(załącznik nr 7)
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (załącznik nr 11),
 • dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 • zbiór oświadczeń (Załącznik nr 12).

UWAGA!
Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu.


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – III EDYCJA

Prezentujemy wstępne oraz rezerwowe listy kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” w ramach III edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie zamieszczona po weryfikacji kandydatów przez WUP.

Wstępna lista kobiet na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – III edycja (pdf)

Wstępna lista mężczyzn na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – III edycja (pdf)

Rezerwowa lista kobiet na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – III edycja (pdf)

Rezerwowa lista mężczyzn na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – III edycja (pdf)


WYNIKI ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM – III EDYCJA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym na etapie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach III edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”.

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – III edycja (pdf)


NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE POMOSTOWE – II EDYCJA

Uczestników II edycji projektu,  którzy uzyskali pozytywną ocenę biznesplanu zapraszamy do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego.

Termin na złożenie powyższych wniosków: 01.06.22-02.06.2022r.

Wzory wniosku o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego (zał. 4) oraz wymaganych załączników znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Do wniosku załączyć należy:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym, i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 5 lub nr 6),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7),
 • zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego (załącznik 8).

Wnioski z załącznikami można składać zgodnie z Regulaminem przyznawania środków:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników II edycji  projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Gratulujemy uzyskania pozytywnych ocen!

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – II edycja (pdf
Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – II edycja (pdf)


WYNIKI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Pod wskazanym linkiem prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach III edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały wymagana liczbę punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (kobiety) – III edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (mężczyźni) – III edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (ogółem) – III edycja (pdf)


NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE POMOSTOWE – I EDYCJA

Uczestników I edycji projektu,  którzy uzyskali pozytywną ocenę biznesplanu zapraszamy do składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego.

Termin na złożenie powyższych wniosków: 23.05.22-24.05.2022r.

Wzory wniosku o udzielenie wsparcia finansowego pomostowego (zał. 4) oraz wymaganych załączników znajdują się w zakładce: DOKUMENTY PROJEKTOWE.

Do wniosku załączyć należy:

 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym, i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 5 lub nr 6),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7),
 • zestawienie planowanych wydatków w ramach wsparcia pomostowego (załącznik 8)

Wnioski z załącznikami można składać zgodnie z Regulaminem przyznawania środków:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

W związku z zakończeniem prac Komisji Oceny Biznesplanów przedstawiamy wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów złożonych przez Uczestników projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Gratulujemy uzyskania pozytywnych ocen!

Wstępne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – I edycja (pdf)

Ostateczne wyniki oceny merytorycznej biznesplanów – I edycja (pdf)


ZAKOŃCZENIE REKRUTACJI – III EDYCJA PROJEKTU

Szanowni Państwo,

Informujemy, że rekrutacja do III edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” zakończyła się dnia 13.05.2022r.


SKŁADANIE BIZNESPLANÓW – II EDYCJA

Zapraszamy Uczestników I edycji projektu do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje odnośnie procedury składania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności oraz wsparcia pomostowego.

Biznesplany można składać wyłącznie w dniach 16.05.2022 r. – 20.05.2022 r.

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu,
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację
 • Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą, należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • Załączniki wymagane do biznesplanu wymienione powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub Projekt „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 • W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru wskazanego w §3 Regulaminu przyznawania środków (str. 14).

Do biznesplanu OBOWIĄZKOWO należy załączyć:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80% godzin szkolenia grupowego i 100 % godzin szkolenia indywidualnego tj. szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 5 lub nr 6)
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,(załącznik nr 7)
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (załącznik nr 11),
 • dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 • zbiór oświadczeń (Załącznik nr 12).

UWAGA!
Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu.


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – II EDYCJA

Prezentujemy ostateczną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” w ramach II edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”.

Ostateczna lista kobiet zakwalifikowanych na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – II edycja (pdf)

Ostateczna lista mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – II edycja (pdf)


SKŁADANIE BIZNESPLANÓW – I EDYCJA

Zapraszamy Uczestników I edycji projektu do składania biznesplanów w związku z ubieganiem się o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości. Szczegółowe informacje odnośnie procedury składania dokumentów znajdują się w Regulaminie przyznawania środków finansowych na założenie działalności oraz wsparcia pomostowego.

Biznesplany można składać wyłącznie w dniach 04.05.2022 r. – 09.05.2022 r.:

 • osobiście w Biurze Projektu przy ul. Wróblewskiego 18 pok. 807, poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 15:00,
 • elektronicznie – w formie przesyłki opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu,
 • elektronicznie – w formie skanu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dokumenty takie muszą być przesłane w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu
 • pocztą, kurierem zgodnie z definicją skutecznego doręczenia zawartą w §1 Regulaminu przyznawania środków.

Wymagania dotyczące poprawności składanego Biznesplanu:

 • Biznesplany wraz z załącznikami powinny być wypełnione czytelnie w języku polskim (wskazane wypełnienie komputerowe lub drukowanymi literami).
 • Przed złożeniem, biznesplan należy czytelnie własnoręcznie podpisać, w miejscach przeznaczonych do złożenia podpisu, i spiąć trwale wraz z załącznikami w sposób uniemożliwiający przypadkową dekompletację.
 • Pola, które danego uczestnika projektu nie dotyczą, należy uzupełnić formułą „nie dotyczy”. Pozostawienie jakiejkolwiek pozycji w biznesplanie niewypełnionej stanowi błąd formalny.
 • Załączniki wymagane do biznesplanu wymienione powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczestnika Projektu. Prawidłowo potwierdzona za zgodność kopia zawiera czytelny podpis Uczestnika Projektu z klauzulą „potwierdzam za zgodność z oryginałem” na każdej stronie lub Projekt „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony … do strony …” na pierwszej stronie dokumentu wielostronicowego.
 • Niedopuszczalna jest ingerencja w treść wzoru biznesplanu oraz załączników, usuwanie zapisów, logotypów, złożenie nieaktualnych wersji dokumentów.
 • W przypadku składania Biznesplanu w wersji papierowej należy złożyć go do biura projektu w zamkniętej kopercie opisanej według wzoru wskazanego w §3 Regulaminu przyznawania środków (str. 14).

Do biznesplanu OBOWIĄZKOWO należy załączyć:

 • potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowej, poświadczające udział w minimum 80 % godzin szkoleń przewidzianych dla uczestników projektu na etapie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym podczas rekrutacji,
 • oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym,
 • i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie / lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis ( załącznik nr 5 lub nr 6),
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7),
 • szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu wraz ze wskazaniem ich parametrów technicznych lub jakościowych oraz wartości jednostkowej (w kwotach brutto, bez wyszczególniania kwoty podatku VAT) (załącznik nr 11),
 • dokumenty poświadczające posiadany potencjał w zakresie wykształcenia i kwalifikacji,
 • zbiór oświadczeń (Załącznik nr 12).

UWAGA!
Jeden uczestnik projektu może ubiegać się o wsparcie na rozwój przedsiębiorczości wyłącznie na podstawie jednego złożonego biznesplanu.


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI” – II EDYCJA

Prezentujemy wstępną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie „ABC Przedsiębiorczości” w ramach II edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”. Ostateczna lista osób zakwalifikowanych na szkolenie zostanie zamieszczona po weryfikacji kandydatów przez WUP.

Wstępna lista kobiet na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – II edycja (pdf)

Wstępna lista mężczyzn na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – II edycja (pdf)


WYNIKI ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM – II EDYCJA

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym na etapie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach II edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – II edycja (pdf)


WYNIKI FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – II EDYCJA

Pod wskazanym linkiem prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach II edycji projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały wymagana liczbę punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (kobiety) – II edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (mężczyźni) – II edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (ogółem) – II edycja (pdf)


ZAKOŃCZENIE II TURY REKRUTACJI ORAZ INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO III EDYCJI

Informujemy, że II tura rekrutacji została zamknięta 06.04.2022. Jednocześnie ogłaszamy nabór do III edycji projektu. Rekrutacja rozpoczyna się 07.04.2022 i potrwa min. 7 dni.


OSTATECZNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo, prezentujemy ostateczną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie „ABC przedsiębiorczości”. Gratulujemy uzyskania pozytywnych wyników. Szczegółowe informacje odnośnie organizacji szkolenia zostaną przekazane bezpośrednio do Państwa.

Ostateczna lista kobiet zakwalifikowanych na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – I edycja (pdf)

Ostateczna lista mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – I edycja (pdf)


WSTĘPNA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH NA SZKOLENIE „ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

Szanowni Państwo, prezentujemy wstępną listę kobiet i mężczyzn zakwalifikowanych na szkolenie „ABC Przedsiebiorczości”.

Wstępna lista kobiet na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – I edycja (pdf)

Wstępna lista mężczyzn na szkolenie ABC Przedsiębiorczości – I edycja (pdf)


WYNIKI ROZMÓW Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy wyniki rozmów z doradcą zawodowym na etapie badania predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Wyniki rozmów z doradcą zawodowym – I edycja (pdf)


WYNIKI OCENY FORMALNEJ I MERYTORYCZNEJ FORMULARZY REKRUTACYJNYCH – I EDYCJA

Pod wskazanym linkiem prezentujemy Państwu wyniki oceny formalnej i merytorycznej złożonych formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE !”. Informujemy, iż zgodnie z zapisami regulaminu rekrutacji osoby, które otrzymały pozytywną ocenę formalną oraz uzyskały wymagana liczbę punktów z oceny merytorycznej zostały zakwalifikowane do rozmowy z doradcą zawodowym.

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (kobiety) – I edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (mężczyźni) – I edycja (pdf)

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej (ogółem) – I edycja (pdf)


ZAKOŃCZENIE I TURY REKRUTACJI ORAZ INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI DO II EDYCJI

Informujemy, że I tura rekrutacji została zamknięta 29.03.2022. Jednocześnie ogłaszamy nabór do II edycji projektu. Rekrutacja rozpoczyna się 29.03.2022 i potrwa min. 7 dni .


OGŁOSZENIE I EDYCJI NABORU FORMULARZY REKRUTACYJNYCH DO PROJEKTU „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 10.02.2022 r. rozpoczyna się I edycja rekrutacji do projektu „Kierunek: SAMOZATRUDNIENIE!”

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie, spełniające kryteria naboru, zapraszamy do składania Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 10.02.2022 r. do dnia 28.03.2022 r. w:

 • Biurze projektu w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 18, lok. 807 (URBANICA), od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 15:00,
 • Punkcie Rekrutacyjnym w Radomsku przy ul. Narutowicza 59, 97 – 500 (Starter Radomsko), w piątki w godz. 8:00 – 12:00.

Dokonując zgłoszenia do udziału w projekcie należy dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne w kopercie zgodnie z opisem zamieszczonym w regulaminie rekrutacji do Biura projektu, Punktu rekrutacyjnego, lub przesłać emailem (dokumenty takie muszą być w spakowanym pliku i zabezpieczone hasłem, które będzie przesłane w innym e-mailu) lub przesłać pocztą/kurierem w wyżej wymienionym terminie naboru. W przypadku przesłania dokumentów za pośrednictwem poczty lub kuriera za datę i godzinę otrzymania dokumentów uznaje się datę i godzinę wpływu dokumentów.

Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru w przypadku wpłynięcia zbyt dużej ilości wniosków.

Wymagane dokumenty:

 • Formularz rekrutacyjny – zał. 1 – wypełniony elektronicznie lub odręcznie (czytelnie, drukowanymi literami, zgodnie z instrukcją umieszczoną na 1 stronie),
 • Oświadczenie Uczestnika – zał. 1a.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na podstronie: Dokumenty projektowe.